تازه‌ترین واژه‌های مصوب فرهنگستان

0
229

فرهنگستان زبان و ادب فارسی برخی از تازه‌ترین واژه‌های مصوب در حوزه‌های ورزش، آمار، فناوری اطلاعات و علوم گیاهی را اعلام کرد.

در ماه‌های آبان و آذر سال جاری، چندین گروه تخصصی واژه‌گزینی در شورای واژه‌گزینی فرهنگستان حضور یافتند و صدها واژه در حوزه‌های مختلف به تصویب رسید. معادل‌های مصوب نیز تا سه سال در صورت دریافت پیشنهادها و معادل‌های بهتر قابل تغییرند.

به گزارش ایسنا؛ آن‌چه در پی می‌آید واژه‌های مصوب چهار حوزه ورزش، آمار، فناوری اطلاعات و علوم گیاهی است:

گروه ورزش
تن‌نشاط – BODYVIVE

تن‌رزم – BODYCOMBAT

تن‌تک – BODYATTACK

فرآمادگی – Cross Fit

کترینه – Kettebell

پنج‌گانه نوین – modern pentathlon

ده‌گانه کار – decathlete

فن‌توپ – teqball

وسطی – dodgeball

بندلغزی – slack lining

واژه‌های مصوب گروه علوم گیاهی
جداپرچم – apostemonous

روگلپاری – epitepalous

نقشِ بند – raphe

دوسوگرا – amphitropous

روگرا – epitropous

درپوش – operculum

سرپوش – calyptra

جداگلپار – apotepalous

پیوسته‌گلپار – syntepalous

پیرادهانه – peristome

گروه واژه‌گزینی آمار

بیم‌سنج – actuary

علم بیم‌سنجی – actuarial science

آمار بیم‌سنجی – actuarial statistics

همبستگی کانونی – canonical correlation

اثر انتقالی – carry-over effect

نمودار میله‌ای خوشه‌ای – clustered bar chart

برآوردگر به‌ساخته – improved estimator

نمونه‌گیری نشان‌کردی – nomination sampling

مِه‌داده‌ها – big data

داده‌های ریزآرایه‌ای – microarray data

دارنگاشت – dendogram

گروه فناوری اطلاعات
جداشدگی isolation

پشتیبان‌گیری فزاینده – incremental backup

داده‌بانی پیوسته – continious data protection

پشتیبان‌گیری پرونده‌باز – open file backup

ابزارک – gadget

ابزارک‌ساز – gadgeteer

ابزارگان – gadgetry

ابزارک‌کار – gadgety

رایانک – tablet computer

رایان‌گوشی، رایاگ – phablet

پوست‌کلید – skinput

پویشگر سه‌بُعدی – ۳d scanner

دستیار مجازی – virtual assistant

رمزینه‌خوان – barcode reader