بیکارترین استان کشور کدام است؟

0
487

نرخ مشارکت اقتصادی، سهم اشتغال و نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر بر حسب جنس به تفکیک استان

مطابق آخرین آمار ارائه شده مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار بهار۹۴در فصل بهار نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیش‌تر در کل کشور ۱۰٫۸ درصد بوده است. همچنین مطابق این آمار نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده در فصل بهار، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر در کل کشور ۳۸ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۲٫۹ درصد و در بین زنان ۱۳/۳ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیش تر در نقاط روستایی بیش از نقاط شهری است. به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۴۰٫۳ درصد و  در نقاط شهری ۳۷٫۲ درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود.نرخ مشارکت در کل کشور ۴۱٫۶ درصد به دست می آید و این شاخص در بین مردان ۶۹٫۲ درصد و در بین زنان ۱۴٫۴ درصد در نقاط شهری ۴۰٫۶ درصد و نقاط شهری ۴۰٫۶ درصد و در نقاط روستایی ۴۴٫۶ درصد به دست می آید.

شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال است. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل بهار نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیش‌تر در کل کشور ۱۰٫۸ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۹٫۰ درصد و در بین زنان ۱۹٫۲ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است. به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۲٫۰ درصد و در نقاط روستایی ۷٫۶ درصد است. چنانچه جمعیت قعال،۱۵ ساله و بیش تر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری ۱۰٫۸ درصد به دست می آید.

84708_171

مقایسه این شاخص در بین استان‌ها نشان می‌دهد، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۶٫۰ درصد، بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن، استان البرز با ۱۵٫۸ درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین‌ترین نرخ بیکاری با ۵٫۹ درصد مربوط به استان کرمان است.

همچنین در بخش اشتغال ناقص نرخ‌ها نشان می دهد که این نرخ در بین مردان ۹٫۱ درصد و در بین زنان ۳٫۸ درصد و همچنین در نقاط شهری ۷٫۱ درصد و در نقاط روستایی ۱۰٫۹ درصد بوده است.

نرخ اشتغال ناقص نشان می‌دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به‌دست آمده در فصل بهار ۸٫۲ درصد از جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیش‌تر، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان ۹٫۱ درصد و در بین زنان ۳٫۸ درصد و همچنین در نقاط شهری ۷٫۱ درصد و در نقاط روستایی ۱۰٫۹ درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد، چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به‌دست آمده، ۹٫۲ درصد از شاغلان، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این نسبت در بین مردان ۱۰٫۰ درصد و در بین زنان ۴٫۷ درصد و همچنین در نقاط شهری ۸٫۱ درصد و در نقاط روستایی ۱۱٫۸ درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می‌دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد، ۳٫۴ درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد. این شاخص در بین مردان ۳٫۴ درصد و در بین زنان ۲٫۶ درصد و همچنین در نقاط شهری ۲٫۹ درصد و در نقاط روستایی ۴٫۴ درصد بوده است.