بیش از۱ ماه و نیم است که از وضعیت و شرایط زندانی سیاسی ارژنگ داودی خبری در دست نیست

0
102

بنابه گزارشات رسیده بیش از۱.۵ ماه است که از وضعیت و شرایط زندانی سیاسی ارژنگ داودی که در اعتراض به رفتارهای وحشیانه و ایزوله کردن وی، ناچار به اعتصاب غذا شده است هیچ خبری در دست نیست .

زندانیان سیاسی ارژنگ داودی از ۱۹ آبان ماه که به سالن شرعی زندان بندرعباس منتقل شده است ،از آن زمان در اعتراض به رفتارهای وحشیانه و انتقال بی دلیل به سالن کاملا ایزوله شده تحت عنوان سالن شرعی دست به اعتصاب غذا زده بود. اما از آن زمان تاکنون از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست . این مسئله باعث نگرانی شدید خانواده،همبندیان سابق وی و فعالین حقوق بشر گردیده است.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی تنها زندانی است که در آن سالن کاملا ایزوله شده نگهداری می شود.هیچ زندانی دیگری در این سالن نگهداری نمی شود.نگهبان او پاسدارهای اطلاعات زندان می باشند و حق صحبت کردن با آنها را ندارد.او در سلول ۶ این سالن قرار دارد . این سلول فاقد دریچه و یا پنجره بوده و از تابیدن نور به سلولش و امکان هواخوری محروم می باشد.هدف بازجویان وزارت اطلاعات از اعمال اینگونه شکنجه های روانی در هم شکستن روحیه او است.

ایجاد شرایط غیر انسانی و طاقت فرسا توسط بازجویان وزارت اطلاعات صادر شده است و توسط حسن مرسلپور رئیس زندان بندر عباس و از بستگان سلیمانی فرمانده سپاه تروریستی قدس، حاج محمودی رئیس بازرسی از شکنجه گران و قاتلان زندانیان ، بهرام کشتکار رئیس اطلاعات زندان و براری رئیس اطلاعات زندانهای استان به اجرا گذاشته می شود.

zendan_bandarAbbas81

زندانی سیاسی ارژنگ داودی از سال ۱۳۸۲ تاکنون در زندان بسر می برد و در طی این مدت بارها به شکنجه گاه های مختلف وزارت اطلاعات برده شده است و ماه ها در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار گرفته است.بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن وی، همسر ایشان را دستگیر و ۴ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار دادند .با نامه کتبی دفتر آخوند علی خامنه ای منزل شخصی ارژنگ داودی مصادره گردید و به اموال آخوند علی خامنه ای که همگی از اموال سرقت شده مردم بدست آمده است ،افزوده شد

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بی خبری مطلق بیش از ۱.۵ ماه از وضیت و شرایط زندانی سیاسی ارژنگ داودی که درسالن انفرادی و سلول کاملا ایزوله شده که فاقد هرگونه امکانات اولیه انسانی حتی محرومیت از نور خورشید است ،ابراز نگرانی می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۰۵ دی۹۲ برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل