بیانیۀ کانون نویسندگان ایران در اعتراض به سانسور

0
135

با انتشار بیانیه‌ای در آستانۀ سیزدهم آذرماه، روز مبارزه با سانسور، عموم هنرمندان و نویسندگان و مردم ایران را به اعتراض علیه سانسور در این کشور فراخوانده است.

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران تصریح می کند که در یک سال گذشته نویسندگان و هنرمندان بسیاری علیه سانسور در ایران به اعتراض برخاسته اند و خواهان آزادی بیان بدون هیچ حصر و استثنایی برای همگان شده اند.

بیانیه می افزاید که نویسندگان و هنرمندان از خلال این اقدام های اعتراضی پیشنهاد داده اند که خود آنان مسئولیت عبور از ضوابط سانسور را به عهده بگیرند.

با این حال، کانون نویسندگان ایران در بیانیه اش تصریح می کند که برغم اعتراض ها و اقدام ها علیه ممیزی و سانسور در ایران “هنوز در بر همان پاشنه می چرخد و همچنان آثار نویسندگان و هنرمندان و صداهای دیگر سانسور می شود؛ همچنان کتاب ها با تیراژهای نازل چاپ می شود و سینماها خالی تر، تئاتر از نفس افتاده تر و موسیقی کم نواتر است.”

به گزارش رادیو فرانسه؛ بیانیه کانون نویسندگان در پایان افزوده است که سانسور از اعتبار هنر و ادبیات نزد مردم به شدت کاسته است.