بیانیه جبهه ملی ایران با عنوان “هوتن دولتی را آزاد کنید”

0
87

مهندس هوتن دولتی عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران از تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۱ در زندان اوین به بند کشیده شده است. حیرت انگیزاست که گفته شود عضویت در جبهه ملی از موارد اتهامی است که برای ۹ ماه زندانی کردن او عنوان گردیده است. او با صبوری و متانت که از مشخصات اوست، با داشتن بیماری های جدی قلبی و ستون فقرات، این مدت را ابتدا در سلول انفرادی و سپس در بند ۳۵۰ بدون داشتن حق مرخصی متحمل گردیده و از تاریخ هفتم آذرماه جاری به عنوان اعتراض به عدم رسیدگی به وضع سلامتی اش و فراهم نشدن امکان معاینه و معالجه توسط پزشکان متخصص، دست به اعتصاب غذا زده است و اکنون بیش از دو هفته است که در اعتصاب غذا به سرمیبرد.

جبهه ملی ایران ادامه بازداشت غیرقانونی این جوان فرهیخته را محکوم نموده و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله آزادی مهندس هوتن دولتی است.

جبهه ملی ایران هشدار میدهد که مسئولیت هرگونه حادثه سوئی که در اثر ادامه بازداشت و اعتصاب غذای هوتن دولتی روی دهد مستقیما متوجه مسئولین بازداشت او و نهادهائی است که او را از امکان درمان مقتضی محروم کرده اند.

بیست ودوم آذرماه ۱۳۹۲

تهران – جـبـهه ملــی ایـــران