برنامه کامل بیستمین دوره لیگ برتر

0
31

قرعه‌کشی بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد و تیم‌ها رقبای خود را شناختند.

مراسم قرعه‌کشی فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۶ امروز در هتل آکادمی المپیک برگزار شد که خسرو حیدری، مدافع پیشین استقلال و سپهر حیدری، بازیکن سال‌های نه چندان دور پرسپولیس گوی‌ها را خارج کردند تا ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها در جریان بازی‌های خود قرار بگیرند.


ترتیب بازی‌ها پس از قرعه‌کشی لیگ بیستم به‌صورت زیر است که نام تیم میزبان را در ابتدا می‌خوانید:


* هفته اول

گل‌گهر سیرجان- سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز- نفت مسجدسلیمان
ذوب‌آهن اصفهان- فولاد خوزستان
سایپا تهران- پرسپولیس
شهرخودرو مشهد- ماشین‌سازی تبریز
استقلال- مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان- پیکان
آلومینیوم اراک- نساجی مازندران


* هفته دوم

سپاهان- آلومینیوم
نساجی- تراکتور
فولاد- استقلال
نفت مسجدسلیمان- سایپا
مس رفسنجان- گل‌گهر سیرجان
پیکان- شهرخودرو
ماشین‌سازی- ذوب‌آهن
پرسپولیس- صنعت نفت

* هفته سوم

تراکتور- سپاهان
گل‌گهر- فولاد خوزستان
سایپا- نساجی
شهرخودرو- صنعت نفت آبادان
استقلال- ماشین‌سازی
نفت مسجدسلیمان- پرسپولیس
ذوب‌آهن- پیکان
آلومینیوم- مس رفسنجان


* هفته چهارم

سپاهان- سایپا
مس رفسنجان- تراکتور
فولاد- آلومینیوم
ماشین‌سازی- گل‌گهر
پرسپولیس- شهرخودرو
پیکان- استقلال
نساجی- نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان- ذوب‌آهن


* هفته پنجم

نفت مسجدسلیمان- سپاهان
تراکتور- فولاد خوزستان
سایپا- مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان- پیکان
ذوب‌آهن- شهرخودرو
آلومینیوم- ماشین‌سازی
استقلال- صنعت نفت آبادان
نساجی- پرسپولیس

* هفته ششم

سپاهان- نساجی
ماشین‌سازی- تراکتور
فولاد- سایپا
صنعت نفت آبادان- گل‌گهر
شهر خودرو- استقلال
پرسپولیس- ذوب‌آهن
پیکان- آلومینیوم
مس رفسنجان- نفت مسجدسلیمان


* هفته هفتم

پرسپولیس- سپاهان
تراکتور- پیکان
نفت مسجدسلیمان- فولاد
سایپا- ماشین‌سازی
گل‌گهر- شهرخودرو
ذوب‌آهن- استقلال
آلومینیوم- صنعت نفت آبادان
نساجی – مس رفسنجان


* هفته هشتم

مس رفسنجان- سپاهان
صنعت نفت آبادان- تراکتور
فولاد- نساجی
پیکان- سایپا
ذوب‌آهن- گل‌گهر
شهرخودرو- آلومینیوم
ماشین‌سازی- نفت مسجدسلیمان
استقلال- پرسپولیس


* هفته نهم

سپاهان- فولاد
تراکتور- شهرخودرو
سایپا- صنعت نفت آبادان
گل‌گهر- استقلال
نساجی- ماشین‌سازی
پرسپولیس- مس رفسنجان
نفت مسجدسلیمان- پیکان
آلومینیوم- ذوب‌آهن


* هفته دهم
ماشین‌سازی- سپاهان
ذوب‌آهن- تراکتور
فولاد خوزستان- مس رفسنجان
شهرخودرو- سایپا
گل‌گهر- پرسپولیس
استقلال- آلومینیوم
پیکان- نساجی
صنعت نفت آبادان- نفت مسجدسلیمان

* هفته یازدهم

پرسپولیس- فولاد
آلومینیوم- گل‌گهر
نفت مسجدسلیمان- شهرخودرو
مس رفسنجان- ماشین‌سازی
تراکتور- استقلال
سپاهان- پیکان
سایپا- ذوب‌آهن
نساجی- صنعت نفت آبادان


* هفته دوازدهم

صنعت نفت آبادان- سپاهان
گل‌گهر- تراکتور
ماشین‌سازی- فولاد خوزستان
استقلال- سایپا
آلومینیوم- پرسپولیس
شهرخودرو- نساجی
ذوب‌آهن- نفت مسجدسلیمان
پیکان- مس رفسنجان


* هفته سیزدهم

سایپا- گل‌گهر
سپاهان- شهرخودرو
پرسپولیس- ماشین‌سازی
نفت مسجدسلیمان- استقلال
فولاد- پیکان
تراکتور- آلومینیوم
نساجی- ذوب‌آهن
مس رفسنجان- صنعت نفت آبادان


* هفته چهاردهم

ذوب‌آهن- سپاهان
صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان
آلومینیوم- سایپا
پیکان- ماشین‌سازی
تراکتور- پرسپولیس
استقلال- نساجی
گل‌گهر- نفت مسجدسلیمان
شهرخودرو- مس رفسنجان


* هفته پانزدهم


سایپا- تراکتور
نساجی- گل‌گهر
فولاد خوزستان- شهرخودرو
سپاهان- استقلال
پرسپولیس- پیکان
نفت مسجدسلیمان- آلومینیوم
مس رفسنجان- ذوب‌آهن
ماشین‌سازی- صنعت نفت آبادان

* هفته شانزدهم

سپاهان- گل‌گهر سیرجان
نفت مسجدسلیمان- تراکتور
فولاد- ذوب‌آهن
پرسپولیس- سایپا
ماشین‌سازی- شهرخودرو
مس رفسنجان- استقلال
پیکان- صنعت نفت آبادان
نساجی- آلومینیوم


* هفته هفدهم

آلومینیوم- سپاهان
تراکتور- نساجی
استقلال- فولاد
سایپا- نفت مسجدسلیمان
گل‌گهر- مس رفسنجان
شهرخودرو- پیکان
ذوب‌آهن- ماشین‌سازی
صنعت نفت- پرسپولیس


* هفته هجدهم

سپاهان- تراکتور
فولاد خوزستان- گل‌گهر
نساجی- سایپا
صنعت نفت آبادان- شهرخودرو
ماشین‌سازی- استقلال
پرسپولیس- نفت مسجدسلیمان
پیکان- ذوب‌آهن
مس رفسنجان- آلومینیوم

* هفته نوزدهم

سایپا- سپاهان
تراکتور- مس رفسنجان
آلومینیوم- فولاد
گل‌گهر- ماشین‌سازی
شهرخودرو- پرسپولیس
استقلال- پیکان
نفت مسجدسلیمان- نساجی
ذوب‌آهن- صنعت نفت آبادان


* هفته بیستم

سپاهان- نفت مسجدسلیمان
فولاد- تراکتور
مس رفسنجان- سایپا
پیکان- گل‌گهر
شهرخودرو- ذوب‌آهن
ماشین‌سازی- آلومینیوم
صنعت نفت آبادان- استقلال
پرسپولیس- نساجی


* هفته بیست و یکم

نساجی- سپاهان
تراکتور- ماشین‌سازی
سایپا- فولاد
گل‌گهر- صنعت نفت آبادان
استقلال- شهرخودرو
ذوب‌آهن- پرسپولیس
آلومینیوم- پیکان
نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان


* هفته بیست و دوم

سپاهان- پرسپولیس
پیکان- تراکتور
فولاد- نفت مسجدسلیمان
ماشین‌سازی- سایپا
شهرخودرو- گل‌گهر
استقلال- ذوب‌آهن
صنعت نفت آبادان- آلومینیوم
مس رفسنجان- نساجی


* هفته بیست و سوم

سپاهان- مس رفسنجان
تراکتور- صنعت نفت آبادان
نساجی- فولاد
سایپا- پیکان
گل‌گهر- ذوب‌آهن
آلومینیوم- شهرخودرو
نفت مسجدسلیمان- ماشین‌سازی
پرسپولیس- استقلال


* هفته بیست و چهارم

فولاد- سپاهان
شهرخودرو- تراکتور
صنعت نفت آبادان- سایپا
استقلال- گل‌گهر
ماشین‌سازی- نساجی
مس رفسنجان- پرسپولیس
پیکان- نفت مسجدسلیمان
ذوب‌آهن- آلومینیوم


* هفته بیست و پنجم

سپاهان- ماشین‌سازی
تراکتور- ذوب‌آهن
مس رفسنجان- فولاد خوزستان
سایپا- شهرخودرو
پرسپولیس- گل‌گهر
آلومینیوم- استقلال
نساجی- پیکان
نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت آبادان


* هفته بیست و ششم

فولاد- پرسپولیس
گل‌گهر- آلومینیوم
شهرخودرو- نفت مسجدسلیمان
ماشین‌سازی- مس رفسنجان
استقلال- تراکتور
پیکان- سپاهان
ذوب‌آهن- سایپا
صنعت نفت آبادان- نساجی


* هفته بیست و هفتم

سپاهان- صنعت نفت آبادان
تراکتور- گل‌گهر
فولاد- ماشین‌سازی
سایپا- استقلال
پرسپولیس- آلومینیوم
نساجی- شهرخودرو
نفت مسجدسلیمان- ذوب‌آهن
مس رفسنجان- پیکان


* هفته بیست و هشتم

گل‌گهر- سایپا
شهرخودرو- سپاهان
ماشین‌سازی- پرسپولیس
استقلال- نفت مسجدسلیمان
پیکان- فولاد
آلومینیوم- تراکتور
ذوب‌آهن- نساجی
صنعت نفت آبادان- مس رفسنجان


* هفته بیست و نهم

سپاهان- ذوب‌آهن
فولاد- صنعت نفت آبادان
سایپا- آلومینیوم
ماشین‌سازی- پیکان
پرسپولیس- تراکتور
نساجی- استقلال
نفت مسجدسلیمان- گل‌گهر
مس رفسنجان- شهرخودرو


* هفته سی‌اُم


تراکتور- سایپا
گل‌گهر- نساجی
شهرخودرو- فولاد
استقلال- سپاهان
پیکان- پرسپولیس
آلومینیوم- نفت مسجدسلیمان
ذوب‌آهن- مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان- ماشین‌سازی

ورزش سه نوشت؛ طبق برنامه اعلام شده توسط سازمان لیگ فوتبال ایران، قرار است فصل جدید لیگ برتر از روز شنبه، دهم آبان‌ماه ۹۹ آغاز شود ولی هنوز زمان دقیق افتتاحیه و بازی‌های هفته نخست مشخص نشده است.