برنامه خاموشی برق خانه‌ها در سراسر کشور لغو شد

0
70

روزنامه آیندگان – ۲۶ تیر ۱۳۵۵