برنامه خاموشی برق خانه‌ها در سراسر کشور لغو شد

0
200

روزنامه آیندگان – ۲۶ تیر ۱۳۵۵