با تصویب مجلس خانواده کشته شدگان غیر ایرانی در سوریه و عراق تابعیت ایرانی دریافت می کنند

0
211

 نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی مواد الحاقی ۲۴، ۲۵،۲۶ ،۲۷ و ۲۸ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور را تصویب کردند.

بر اساس ماده الحاقی ۲۴ این لایحه، هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به‌استثنای مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(۷۰%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به‌استثنای ماده(۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد۱۳۴۵ لغو می‌گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی۲۵ این لایحه مصوب کردند که تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(۷۰%) و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درمورد آنان باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد.

بر اساس تبصره این ماده الحاقی، مناطق جنگ‌زده موضوع بند(۲) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی۲۶ این لایحه مصوب کردند که ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود می‌باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده الحاقی۲۸ این لایحه، دولت را مجاز کردند که به همسران، فرزندان و والدین کشته شگان دارای تابعیت خارجی(غیرایرانی) که در هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت‌های محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح، کشته شدند، حداکثر یکسال پس از تقاضای تابعیت، تابعیت ایرانی اعطاء کند.

به گزارش ایرنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده الحاقی۲۷ این لایحه را به دلیل ابهاماتی حذف کردند، در این ماده آمده است: فوق‌العاده ایثارگری فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) فوق‌العاده ایثارگران تعیین می‌شود.