با تصویب مجلس خانواده کشته شدگان غیر ایرانی در سوریه و عراق تابعیت ایرانی دریافت می كنند

0
221

 نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی مواد الحاقی 24، 25،26 ،27 و 28 لایحه تنظیم برخی از احكام برنامه های توسعه ای كشور را تصویب كردند.

بر اساس ماده الحاقی 24 این لایحه، هرگونه به‌كارگیری افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به‌استثنای مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی كه به‌نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند، ممنوع می‌باشد و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذكور ممنوع است. كلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حكم به‌استثنای ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده(91) قانون استخدام كشوری مصوب 31 خرداد1345 لغو می‌گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی25 این لایحه مصوب كردند كه تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر) و اجرای سایر احكام قانون مدیریت خدمات كشوری درمورد آنان باید به‌گونه‌ای صورت گیرد كه دریافتی آنان بابت ایثارگری كاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شركت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی كماكان اجرا و اعمال گردد.

بر اساس تبصره این ماده الحاقی، مناطق جنگ‌زده موضوع بند(2) ماده(68) قانون مدیریت خدمات كشوری توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی26 این لایحه مصوب كردند كه ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود می‌باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده الحاقی28 این لایحه، دولت را مجاز كردند كه به همسران، فرزندان و والدین کشته شگان دارای تابعیت خارجی(غیرایرانی) كه در هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت‌های محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح، کشته شدند، حداكثر یكسال پس از تقاضای تابعیت، تابعیت ایرانی اعطاء كند.

به گزارش ایرنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده الحاقی27 این لایحه را به دلیل ابهاماتی حذف كردند، در این ماده آمده است: فوق‌العاده ایثارگری فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه‌درصد(50%) فوق‌العاده ایثارگران تعیین می‌شود.