باز هم فاجعه انسانی در ایران!!

0
436

بدنبال اینکه میلیون‌ها واکسن کووید روی دست وزارت بهداشت ماند و این واکسن‌ها با رد شدن تاریخ‌مصرف آنها فاسد شده است، وزارت مفسد بهداشت و درمان در اقدامی بسیار خطرناک و غیر انسانی ، طی بخش‌نامه‌ی فوق ، تاریخ انقضاء واکسن‌های تاریخ‌مصرف گذشته کووید را تا یکسال افزایش داد.