بازداشت به خاطر ماهواره!

0
187

نصب ماهواره ۸ میلیون تومان جریمه و بازداشت مدیر ساختمان را در پی دارد.