ایران فرشی است گرانبها که مردمانش به زیبایی چون تار و پود این فرش در هم تنیده اند؛ بقلم بانو شیدا تهرانی

0
762

امروزه زبان انگلیسی زبان مادری بیش از ۴۰۰ میلیون انسان بر روی زمین و زبان رسمی ۶۷ کشور است‌.
به انسانی که در آمریکا یا استرالیا به زبان انگلیسی سخن می گوید ، انگلیسی نمی‌گویند‌. از او با ملیتش یاد می کنند: ” یک آمریکایی…یک استرالیایی…”

ایرانیانی که به‌ ترکی سخن میگویند، ترک نیستند ایرانی اند. به ایرانیانی که به عربی سخن می گویند ، عرب گفته نمیشود، ایشان را ایرانی می نامند. همانطور که به ایرانیانی که زبان مادری شان فارسی است، فارس نمی گویند ایرانی می گویند.

هزاران سال است که کار اَنیرانیان ، گسستن تار و پود ایران است. همانگونه که با هجوم اسکندر گجستک، بزرگترین فرش ایرانی را به آتش کشیده و تار و پودش را از هم گسستند و تکه ای از باقیمانده آن هنر ایرانی گرانبها را در موزه هایشان برای به رخ کشیدن فتوحات خود به نمایش گذاشتند.

ایران لحاف چهل تکه و موزاییک اقوام نیست. ایران فرشی است حیرت انگیز و گرانبها که مردمانش به زیبایی چون تار و پود این فرش در هم تنیده اند.

اَنیرانیان گجستک با آن قارقارکهای دروغ و نفرت پراکنی ماهواره ای شان، آرزوی گسستن تار و پود تاریخی ایران را به گور خواهند برد.