خانهاوکراین؛ ارتش روسیه تضعیف و خسته شده ومی‌تواند در هم بشکند۳۰۲۳۳۵۱۳۲_۱۱۸۶۷۷۴۸۳۱۹۰۲۱۹۲_۴۶۰۳۳۱۵۱۹۶۷۷۵۹۳۹۶۰۱_n

۳۰۲۳۳۵۱۳۲_۱۱۸۶۷۷۴۸۳۱۹۰۲۱۹۲_۴۶۰۳۳۱۵۱۹۶۷۷۵۹۳۹۶۰۱_n

Most Read