انتقال ۲ زندانی به بند دربسته ۱۰ زندان گوهردشت کرج

0
386

روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه زندانیان رسول حردانی و فرهنگ پور منصوری را تحت عنوان اینکه مدیریت زندان آنها را فرا خوانده است از بند ۴ خارج نمودند و پس از آن بدون هیچ دلیلی این ۲ زندانی را به بند ۱۰  که بندی در بسته در زندان گوهردشت کرج است منتقل کردند.

در این بند باندهای مافیایی زندان حضور دارند و مردانی رئیس زندان این باندهای مافیایی را برای سرکوب و حتی حذف فیزیکی زندانیان معترض به کار می برد.

زندانی فرهنگ پورمنصوری نسبت به برخورد وحشیانه  فردی به نام قبادی مدیر داخلی زندان گوهردشت کرج  که اخیراً از زندان اوین به زندان گوهردشت کرج منتقل شده است، اعتراض نمود که مورد بدرفتاری این فرد قرار گرفت.

از طرفی دیگر باند مافیایی زندان اقدام به ضرب و شتم زندانی نادر محمدی در بند ۲ زندان گوهردشت کرج نمودند. این زندانی توسط قبادی مورد تهدید قرار گرفت و سپس به بند دربسته ۱۰ منتقل گردید.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، قبادی از شکنجه گران بی رحم و قصی القلب می باشد که از بدو ورود به زندان گوهردشت کرج شروع به اذیت و آزار و رفتارهای غیر انسانی علیه زندانیان نمود.