انتقال جمعی زندانیان جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام در زندان گوهردشت کرج

0
308

بنابه گزارشات رسیده روز دوشنبه  تعداد نامعلومی از زندانیان زندان گوهردشت به سلول انفرادی جهت اجرای حکم غیر انسانی اعدام منتقل شدند.

روز دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ رژیم ضدبشری ولی فقیه تعداد نامعلومی از زندانیان ، زندان گوهردشت کرج از بندهای ۱، ۳، ۴، ۶ و ۷  این زندان جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل نمود. سنین  زندانیانی که به سلولهای انفرادی منتقل شدند  بین ۲۵ تا ۳۵ سال است.

اسامی تعدادی از این زندانیان که به سلولهای انفرادی منتقل شدند به قرار زیر هستند :

۱ـ پیمان شیخی حدودا ۲۸ ساله از بند ۱ زندان گوهردشت کرج

۲ـ مصطفی چاردولی حدودا ۳۴ ساله از بند ۱ زندان گوهردشت کرج

۳ـ امیرعباس اردستانی حدودا ۳۰ ساله از بند ۳ زندان گوهردشت کرج .وی ۷ سال است که در زندان بسر می برد

۴ـ علی معصومی حدودا ۳۵ ساله از بند ۷ زندان گوهردشت کرج .وی ۳ سال است که در زندان بسر می برد.

۵ ـ نیما اسماعیلیان حدودا ۳۵ ساله از بند ۴ زندان گوهردشت کرج . این زندانی ۴ سال است که در زندان بسر می برد.

۶ـ حمید عبدالهی ۲۵ ساله از بند ۶ بند جوانان زندان گوهردشت کرج

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اسامی سایر زندانیان متعاقبا اعلام خواهد شد. رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور جلوگیری از انفجار عمومی دست به کشتارهای دست جمعی در زندانها می زند