انتصاب یک شکنجه گر به عنوان رئیس بند ۴ ، بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

0
113

روز سه شنبه ۹ دیماه حوالی ساعت ۱۳  فردی بنام گرامی از سالن ۱۲ سالن زندانیان سیاسی بازدید کرد و در اولین بازدید با رفتارهای خشن و تهدید آمیزخود  اعتراض گسترده زندانیان  سیاسی را برانگیخت.

این فرد هنگامی که با معلم زندانی رسول بداقی روبرو شد معلم زندانی خطاب به وی گفت:«  در خرداد سال ۹۰ که در انفرادی بودم یادت هست که آب خوردن را بر من قطع کردی و تا چند روز مرا تشنه و گرسنه در سلول انفرادی نگهداشتی.تو شکنجه گر ضدبشرهستی. شکنجه گر گرامی که در تله افتاده بود گفت من هرگز عذرخواهی نخواهم کرد.

رسول بداقی نیز در جواب گفت:« از یک شکنجه گر و مزدور بیش از این توقعی نیست ولی مطمئن باش انتقام آن کارت را می گیرم چون تو مثل یزید و خیلی بدتر از او هستی. دیگر دوران شکنجه گری تو به پایان رسیده منتظر باش که عواقب آن را ببینی».گرامی با حالتی تهدید آمیز و وحشیانه خطاب به معلم زندانی گفت حالا می بینیم.

شکنجه گر گرامی بعد از شنیدن این سخنان و واکنش اعتراضی  زندانیان سیاسی دیگر وحشت زده و سرافکنده سالن  زندانیان سیاسی را ترک کرد.

لازم به یادآوری است گرامی پیش از این رئیس سلولهای انفرادی بند ۱ که از شکنجه گاههای وحشتناک زندان گوهردشت کرج می باشد بود. او در این سلولهای انفرادی زندانیان سیاسی و عادی را با شیوه هایی وحشیانه ، ضد بشری و قرون وسطایی مورد اذیت و آزار قرار می داد. هدف از انتصاب وی به ریاست بند ۴ که در آن زندانیان سیاسی نگهداری می شوند ، تشدید فشارها و سرکوب زندانیان سیاسی است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران انتصاب یک شکنجه گر به عنوان رئیس بند زندانیان سیاسی  زندان گوهردشت کرج به منظور افزایش فشارها و سرکوب زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسرعالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای پایان دادن به اعدام و شکنجه در ایران است.

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۹ دی۱۳۹۳ برابر با۳۰ دسامبر۲۰۱۴