اعضای خاندان سلطنت از دخالت در امور دولتی و خصوصی منع شدند

0
75

روزنامه رستاخیز – ۵ مهر ۱۳۵۷

saltanat