اعدام گروهی و قرون وسطایی ۱۵ زندانی در زندان مرکزی زاهدان

0
131

 بنابه گزارشات رسیده  صبح امروز ۱۵ زندانی بصورت گروهی حکم ضد بشری و قرون وسطایی اعدام آنها در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد.

صبح امروز شنبه ۲۰ مهرماه ، ۱۵ زندانی از بندهای ۱ معروف به بند جوانان، بند ۲ ، بند نسوان (زنان ) ، بند ۵ ،بند ۷ و ۳ نفر از آنها از اداره اطلاعات زاهدان که به سلولها انفرادی منتقل شده بودند در محوطه زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند .تعداد زندانیانی که از هر بند اعدام شدند به قرار زیر می باشد: ۲ نفر از بند ۱ محل نگهداری جوانان،۲ نفر از بند ۲، یک نفر از بند ۵ ، ۲ زن زندانی از بند نسوان (بند زنان)، ۴ نفر از بند ۷ و ۳ نفر از اداره اطلاعات

اسامی ۲ نفر از آنها به قرار زیر می باشد :

۱ـناصر برزنگ ۳۹ ساله که از بند ۷ که بیش از ۵ سال زندانی بود.

۲ـ صوفث از بند ۳

روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۵ زندانی را از بندهای مختلف و اداره اطلاعات زاهدان به سلولهای انفرادی قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند و همزمان تمامی ارتباطهای زندان مرکزی زاهدان را با بیرون قطع کردند. نگرانی زیادی که وجود دار ۳ زندانی که از اداره اطلاعات منتقل شده اند احتمالا از زندانیان سیاسی باشند . آنها وقتی که از اداره اطلاعات به سلولهای انفرادی منتقل می شدند بر روی سر هر ۳ زندانی گونی کشیده بودند که هویت آنهاشناخته نشود.

در آستانه مذاکرات هسته ای، آخوند علی خامنه و آخوندهای همدست وی بصورت جنون آمیزی به اعدام های گروهی و ضدبشری خود ادامه می دهند.هدف از این اعدام های ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج جدید اعدام ها در ایران که در آستانه مذاکرات ۵+۱ به صورت جنون آمیزی تشدید یافت است را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به دادگاه های جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۰مهر۱۳۹۲ برابر با ۱۲ اکتبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل