اعدام سه تن در زندان لاکان

0
87

بنا به گزارشات دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از ایران سه تن در زندان لاکان اعدام شدند.

صبح شنبه ۲ـ ۹ـ ۹۲ سه تن به اتهام حمل مواد مخدر در زندان لاکان اعدام شدند.

ماده ی ۳، اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.