اعدام سه تن در زندان لاکان

0
166

بنا به گزارشات دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از ایران سه تن در زندان لاکان اعدام شدند.

صبح شنبه ۲ـ ۹ـ ۹۲ سه تن به اتهام حمل مواد مخدر در زندان لاکان اعدام شدند.

ماده ی ۳، اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.