اعدام انسان در زندان مرکزی شهرستان رشت مجددا آغاز شد

0
295

از آغاز هفته گذشته شنبه ۱۳ـ ۲ـ ۹۳ تا پایان هفته پنجشنبه ۱۷ـ ۲ـ ۹۳ پنج تن در زندان مرکزی شهرستان رشت (لاکان) بر چوبه دار جان دادند.

بنا به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، تمامی این افراد به جرم قتل در محوطه اجرای احکام زندان لاکان شهرستان رشت حکم قصاصشان اجرا شد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان اسامی معدومین به شرح زیر می باشد:

مسعود رئوفی

جرم قتل

محکوم به قصاص

تحمل حبس تا اجرای حکم حدود ۴سال

بهزاد محمدی

جرم قتل

محکوم به قصاص

تحمل حبس تا اجرای حکم حدود ۴سال

ایمان اسماعیل نیا

جرم قتل

محکوم به قصاص

تحمل حبس تا اجرای حکم حدود ۴سال

حسین میناخانی

جرم قتل

محکوم به قصاص

تحمل حبس تا اجرای حکم ۱۳ماه

ساسان آشوب

جرم قتل

محکوم به قصاص

تحمل حبس تا اجرای حکم حدود ۳سال