اعتصاب غذا زندانیان سیاسی بند ۲ زندان گوهردشت کرج

0
165

بنابه گزارشات رسیده ناتمام ماندن  بازدید سهرابی رئیس سازمان زندانهای تهران به دنبال اعتراض شدید زندانیان سیاسی  و تهدید زندانیان سیاسی به اعتصاب غذ ا در صورت عدم رسیدگی به مشکلات و خواسته های آنها .

در اوایل هفته جاری سهرابی رئیس سازمان زندانهای تهران همراه با هیئتی  تحت عنوان بازدید، به بند ۲ زندان گوهردشت کرج مراجعه نمود  که با اعتراض شدید زندانیان سیاسی این بند مواجه گردید.

آنها نسبت به شرایط غیر انسانی و برخوردهای وحشیانه و عدم درمان اعتراض داشتند. سهرابی که با اعتراضات شدید زندانیان مواجه شده بود بازدید نمایشی خود را نیمه تمام گذاشت و زندانیان سیاسی را برای گرفتن پاسخهایشان به معاونت حفاظت و اطلاعات سازمان زندانهای تهران احاله داد .

 فعال کارگری  بهنام ابراهیم زاده و رسول حردانی نسبت به بیماری و وضعیت حاد جسمی خود و قرار دادن آنها در کنار مجرمین عادی اعتراض نمودند اما زندانبانان ولی فقیه از پاسخ گویی منطقی خوداری نمودند که منجر به خشم و تشدید اعتراضات زندانیان سیاسی این بند گردید. دراین اعتراضات زندانیان سیاسی بهنام ابراهیم زاده ، رسول حردانی ، علیرضا فراهانی ، فرید آزموده ، بهزاد ترحمی ، ایرج حاتمی ، علی مشهدی  شرکت داشتند.

آنها در پایان اعتراض خود را طی ۳ محور اعلام نمودند که به قرار زیر می باشد :

عدم اجرای تفکیک زندانیان سیاسی

عدم اجرا و نقض صریح قوانین سازمان زندانها

دخالت نهادهای امنیتی در امور مربوط به زندانیان سیاسی

زندانیان نامبرده فوق درصورت عدم توجه به خواسته هایشان قصد دارند که در اعتراض به این برخوردها و شرایط غیر انسانی دست به اعتصاب غذا بزنند .