اطلاعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران: دکتر حسین موسویان در بازپرسی

0
83

به دنبال احضاریه شعبه دوم دادسرای انقلاب مستقر در اوین ، امروز چهارشنبه ۲۵/۹/۹۴ ساعت ده صبح دکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در شعبه مزبور حضور یافت و به سئوالات بازپرس در مورد فعالیت های جبهه ملی پاسخ داد و اعلام کرد که جبهه ملی در چهارچوب قانون و به مصلحت ملت و آینده کشور فعالیت میکند و مجوز این سازمان درسال ۱۳۲۸ توسط شادروان دکترمحمد مصدق اخذ گردیده و پس از آن هم هیچ دادگاه و مرجع قضائی این مجوز را لغو نکرده است . دکتر موسویان در ساعت ۳ بعداز ظهر با قرار کفالت تا روز تشکیل دادگاه آزاد گردید .

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

۲۵/۹/۱۳۹۴