اطلاعیه بانو دکتر مه لقا اردلان در رابطه با جلسه شورای مرکزی جبهه ملّی ایران

0
479

بانو دکتر مه لقا اردلان هموند شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران پیرامون  انتخابات روز دوشنبه جبهه ملّی ایران اطلاعیه ای منتشر نمودند که در اختیار خبرنامه ملّی ایرانیان قرار گرفت.

متن کامل اطلاعیۀ ایشان به قرار زیر می باشد:
اطلاعیه

از همفکران عزیزم که دعوت من را برای شرکت در جلسه شورای مرکزی 21/2/94، پذیرا شدند نهایت تشکر و امتنان را دارم. ولی متاسفانه ، از اینکه دستور جلسه تغییر پیدا کرد و انتخاباتی انجام شد که مورد تایید همگان قرار نگرفت، از دعوت شدگان توسط اینجانب، پوزش می خواهم.
امضاء (مه لقا اردلان)
27 اردیبهشت