اطلاعیه ای که در آن نهضت مقاومت ملی ایران ادعاهای روزنامه السیاسیه را پس از انتشار “کذب محض” خوانده بود

0
535

روزنامه السیاسیه مورخ ۳ بهمن ۱۳۶۰ (۲۳ ژانویه ۱۹۸۲) ادعا نموده بود که دکتر شاپور بختیار در مصاحبه ای گفته است “یقینا جزایر سه گانه مال ما نیست و ممکن نیست در آنها زندگی کنیم. پس برای چه در این مورد با همسایگان مان بجنگیم. بدون شک این کار دیوانگی است!”. نهضت مقاومت ملی ایران در آن زمان بلافاصله پس از اطلاع از این ادعا  به تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰ (۲ مارس ۱۳۸۲) بیانیه ای داد که در قیام ایران شماره ۳۱ مورخ ۵ مارس ۱۳۸۲ انتشار یافت. گراور این اطلاعیه در زیر آمده است.

bayanieh-nehzat

سایت ملیون در اطلاعیه خود چنین نوشت:  اما در اینجا اشاره به آقای کیانوش ایرانی که بیانیه السیاسیه را بطور وسیع در اینترنت منتشر کرده است نیز ضروری به نظر میرسد. ایشان ادعا میکند که چون در ایران است نمیتواند نام حقیقی خود را منتشر سازد. ایشان در سالِ گذشته هم ادعا نمود که دکتر بختیار با مسافرت به عراق صدام حسین را تشویق به جنگ علیه ایران نموده است. مدرک ایشان هم اسنادی بود که ادعا میکردند از طرف محقق معتبری تهیه شده است. بعد معلوم شد که اولا محقق نامبرده در سایت دیپلماتیک جمهوری اسلامی قلم میزند و دوما اینکه کمی دقت  نشان میداد که آن اسناد به هیچ رو نشاندهنده اینکه دکتر بختیار صدام را دعوت به حمله به ایران کرده است، نمیباشند.

برای اینکه روشن شود صحبتهای آقای کیانوش ایرانی در این مورد هم تا چه حد خلاف واقع بود به سخنان خود دکتر بختیار در مورد حمله عراق به ایران در این ویدئو توجه فرمائید.

اکنون نیز آقای کیانوش ایرانی که یک شخصیت مجازی است و به این جهت میتواند هر ادعائی را بنماید، برای بدنام کردن دکتر بختیار ظاهرا مدرک جدیدی را انتشار داده است. حال آنکه هر فرد که حد اقل آشنائی را با مواضع اپوزیسیون ایران داشته باشد میداند که دکتر بختیار علاوه بر اینکه آزادیخواه و دموکرات بود فردی ملی، وطن پرست و طرفدار تمامیت ارضی ایران بود. او ضمن اینکه همواره خواهان حس احترام متقابل میان ایرانیان و همسایگان ایران بود، در تمام مدت یک شرط اساسی برای همکاری با سایر گروههای اپوزیسیون را پذیرش تمامیت ارضی ایران میدانست.

روشن نیست که آقای کیانوش ایرانی به چه دلیل به چنین اقداماتی دست میزند.