اطلاعیه آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

0
117

اطــــلاعـــیـــه

اخیرا نامه هائی به عنوان گروهی از اعضای جبهه ملی با امضاهای متعدد که بر صدر آن نام اینجانب نیز آورده شده، ازسوی برخی از افراد جبهه منتشر میشود که مورد تایید من نیست، زیرا کاری غیرتشکیلاتی و در جهت بی انضباطی و موجب تفرقه است. این نامه ها از نظر جبهه ملی رسمیت ندارد.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۲۰/۹/۹۲