اطلاعيه رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران درمورد احترام به ادیان الهی

0
129

به نام خداوند جان و خرد

اساساً رعایت احترام نسبت به ادیان الهی از جهات گوناگون واجب است؛ بویژه رعایت احترام نسبت به دین اسلام و مذهب تشیع که از ارکان مهم سازنده ملیت ایران می باشد، بر همه ایرانیان فرض است. به حکم همین احترام، جبهه ملی ایران معتقد به جدایی دین از حکومت است تا تقدس دین از آلودگی های سیاست برکنار بماند.
باری به آگاهی تشکل های جبهه ملی ایران در خارج از کشور می رسانم که چنانچه سازمانی به دین اسلام اهانتی روا دارد در مرکزیت جبهه ملی ایران در تهران محلی ندارد و مورد تایید نیست.

رییس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران
ادیب برومند
تهران 10/6/1393