اسامی زندانیان منتقل شده به انفرادی

0
120

بند ۳۵۰ اوین روز پنجشنبه شاهد بی سابقه ترین برخورد و خشونت علیه زندانیان سیاسی ای بود طی قریب به دو دهه گذشته بود، خشونتی که با خونریزی توام شد.

بر اثر تهاجم روز پنجشنبه، به بند ۳۵۰ اوین که توسط عوامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از یکصدنفر از سربازان گارد سازمان زندانها صورت گرفت زندانیان بند ۳۵۰ با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار گرفتند که بیش از سی تن از آنان مجروح و مضروب شدند و دستکم چهارتن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شده اند.

به گزارش سایت کلمه اسامی زندانیان سیاسی و امنیتی منتقل شده به انفرادی به شرح زیر است:

عبدالفتاح سلطانی

محمدامین هادوی

محمد صدیق کبودوند

محمد داوری

هوتن دولتی

مهدی خدایی

بهزاد عرب گل

مصطفی ریسمان باف

مصطفی عبدی

علامرضا خسروی

ابوالقاسم فولادوند

مهرداد آهن خواه

سهیل عربی

رضا اکبری منفرد

امیر دوربین قاضیانی

اسدالله هادی

اسدالله اسدی

مجید اسدی

بهنام ابراهیم زاده

سعید متین پور

سهیل بابادی

سروش ثابت

علی عسگری

داور حسینی وجدان

سعید حایری

سمکو خلقتی

یاشار دارالشفاء

رضا همیاری

محمد شجاعی

امیر رضازاده