ارژنگ داودی بیش از ۱۰ روز در سلول انفرادی زندان زابل تحت فشار و اذیت و آزار

0
167

زندانی سیاسی ارژنگ داودی  بیش از ۱۰ روز است که به سلول انفرادی زندان زابل منتقل شده است . او در شرایطی غیر انسانی  نگهداری می شود .سلولی که وی در آن نگهداری می شود بسیار کوچک  و فاقد هرگونه امکانات اولیه انسانی است .

بازجویان اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران به رئیس زندان زابل دستور داده اند   که به  منظور تحت  فشار قرار دادن وی او را به سلول انفرادی منتقل نمایند .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران ، زندانبانان ولی فقیه در این زندان زندانی سیاسی ارژنگ داودی را بطور مستمر تحت فشارهای روحی و اذیت و آزارهای مختلف قرار می دهند. بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران و زندانبانان ولی فقیه تمام تلاش و کوشش خود را می نمایند تا مانع انتشار وضعیت و شرایط زندانی سیاسی ارژنگ داودی شوند و زندانیان عادی را در این مورد تهدید کرده اند.