اذیت و آزار و بازرسیهای توهین آمیز خانواده آقای کاظمینی بروجردی در سالن ملاقات زندان اوین

0
116

بنابه گزارش ارسالی  خانواده روحانی آزادیخواه آقای کاظمینی بروجری در سالن ملاقت مورد اذیت و آزار و بازرسی توهین آمیز مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند .

روزشنبه مورخ ۹ آذر ۱۳۹۲، خانواده آقای کاظمینی بروجردی که برای ملاقات ایشان به زندان اوین رفته بودند مورد آزار و بازرسی شدید بدنی و غیر معمول قرارگرفتند.خانواده اقای بروجردی که شامل همسر و دختران جوان ایشان بود مورد فحاشی و بازرسی های که توام با هتک حرمت بود، قرار دادند و درپی اعتراض خانواده به شرایط ، واکنش بازرسان وقیحانه تر می شد.

قابل ذکر است که برادر آقای بروجردی ، سید محسن کاظمینی بروجردی نیز مورد فحاشی و ناسزاهای عوامل اطلاعات در سالن ملاقات قرار گرفت و لباس وی را نیز از تنش بیرون آورده و مورد تفتیش بدنی قرار دادند که وی نیز از شرایط پیش آمده شاکی بود.

در سالن بازرسی ماموران قبلی زندان اوین نبودند و افراد جدیدی که از وزارت اطلاعات بودند برای تفتیش بدنی گماشته بودند .این در حالی است که عوامل وزارت اطلاعات از هر گونه ازار و اذیتی برای به زانو درآوردن آقای بروجردی و تسلیم وی برای توبه نامه فروگزار نبوده است.

روحانی آزادیخواه و زندانی سید حسین کاظمینی بروجردی ۵۵ ساله که آخرین بار در سال ۱۳۸۵ با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر و لی فقیه همراه با خانواده و تعداد زیادی از هوادرانش دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید و از آن تاریخ تاکنون در شرایط حاد جسمی که در اثر شکنجه های جسمی و روحی دچار شده است بدون درمان به حال خود رها شده است و مستمرا ایشان و خانواده اش تحت فشارها و اذیت و آزارهای دادگاه ویژه روحانیت ( سرکوب روحانیون آزادخواه ) قرار دارد.

در حال حاظر او در سالن ۳۲۵ بند ۷ زندان اوین که مخصوص دادگاه ویژه روحانیت است زندانی است.

اذیت وآزارها و رفتارهای وحشیانه بدستور ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت ، معاون اول قوه قضاییه ولی فقیه و از اعضای اصلی کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ می باشد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بازرسی توهین آمیز، مورد اذیت و آزار و فحاشی قرار دادن خانواده آقای کاظمین بروجردی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به رفتارهای وحشیانه علیه روحانی آزادی و زندانی آقای کاظمینی بروجردی و خانواده اش می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۱ آذر۹۲ برابر با ۲ دسامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل