ادعای هارون نجفی زاده خبرنگار افغانی مقیم لندن

0
387

اشرف غنی فیلم استعفایش را ضبط کرده و هر لحظه آن را منتشر خواهد کرد. این را محیب و فضلی به منابع معتبر اطلاع داده اند.

منابع نزدیک به من گزارش داده اند افراد نزدیک به غنی مانند اساخیل با چمدن های دلار کاخ ریاست جمهوری را ترک کرده اند!