احمد مسعود: طالبان به دولت مقبول همه تن ندهد مقاومت را ادامه می‌دهیم

0
847

به گزارش رسانه ها، رهبر مقاومت در ولایت پنجشیر افغانستان گفت: اگر طالبان قصد دارند قدرت را با همه به صورت برابر تقسیم و غیر متمرکز کنند و تلاش‌های خود را برای برقراری عدالت، اعطای برابری و آزادی فردی و جنسیتی به همه مردم در افغانستان متمرکز کنند، به سمت یک تشکیلاتی خواهیم رفت که مورد قبول همه باشد.

در غیر اینصورت به مبارزه و مقاوم تا رسیدن به عدالت، برابری و آزادی ادامه خواهیم داد.