آیا ویروس کرونا ۱۹ (COVID-19)یک سلاح بیولوژیک است؟؛ قبل از ویروس کرونا و بعد از ویروس کرونا! بقلم دکتر کاوه احمدی علی آبادی

0
151

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

این پرسشی است که این روزها بسیار می شنویم؟ آیا ویروس کرونا ۱۹ یک سلاح بیولوژیک است؟ پاسخ بسیار متفاوت از چیزی است که انتظار می رود: ویروس کرونا ۱۹ به سلاحی بیولوژیک بدل “شد”، برای هر کشوری که مردم و به خصوص مقامات و مسئولانش آن را جدّی نگرفتند.

ویروس کرونا ۱۹ برای کشورهایی که هم مردم رفتار مسئولانه ای نسبت بدان نشان دادند و هم مقامات و مسئولان و سیاسیونش به جدّ توصیه های متخصصین و پزشکان را به کار گرفتند، به تهدیدی بدل “شد” که به سرعت “مهار گشت”. ژاپن نمونه ای مثالی از این دست کشورهاست.

ویروس کرونا ۱۹ برای کشورهایی که با اندکی تأخیر، وارد عمل شدند، اما مقامات و مسئولان با راهنمایی پزشکان، تصمیمات ضروری را اتخاذ کردند، به بیماری بدل “شد” که برخی را آلوده کرد، اما به اپیدمی بدل نشد و به عنوان یک بیماری “خنثی شد”.

ویروس کرونا ۱۹ برای کشورهایی که آن را از این زاویه دیدند که می تواند به بحرانی اقتصادی بدل شود، و از این سبب نباید برایش زیاد سر و صدا کرد (به عبارتی زیاد جدی نگرفتند)، به بیماری اپیدمی با تلفات بالا بدل خواهد “شد”، مگر این که واکسن آن به سرعت به بازار وارد و استفاده شود. به زودی این کشورها را در رسانه ها خواهید شناخت.

ویروس کرونا ۱۹ برای کشورهایی که مقامات و مسئولانش آن را شوخی گرفتند و به جای توصیه پزشکان و متخصصین، سخنان نیروهای امنیتی را پیگیری کردند و حتی خود نیز رعایت نکردند چه رسد مردم، به سلاحی بیولوزیک بدل “شد”، که قتل عامی را (به خصوص از همین مقامات و نامسئولان و نیروهای امنیتی شان) رقم خواهد زد که اینک حتی تصورش را نمی توانند بکنند. حتی نیاز نیست، کشوری را که چنین کرد نام ببریم، امروز همگان آن را می شناسند. تاریخ این معدود کشورهای برخوردار از مقامات و نامسئولان به دو دوره تقسیم خواهد شد: قبل از ویروس کرونا ۱۹ و بعد از ویروس کرونا ۱۹! دو نسل از مقامات و نامسئولان این کشور –با مدیریت همان تیم امنیتی که حرف هایش را گوش کردند- عوض خواهد شد و به زباله دانی تاریخ خواهد پیوست. این نتیجه سال ها بی مسئولیتی و بی رگی نسبت به هر چیزی است که در زندگی مهم بوده و باید مسئولان و مقامات هر کشوری جدی بگیرند، اما در کمال بی مسئولیتی شوخی گرفتید و اکنون بدجوری خفت خودتان را گرفته است. (خود کرده را تدبیر نیست) اینک برای هر اقدام موثری آنقدر دیر شده که واقعاً تنها می توانند دست به دعا بلند کنند شاید واکسن آن توسط “دشمنان” ساخته شده و وارد بازار گردد.