آموزش غسالی به دانشجویان

0
442

به نوشته همشهری، کارگاه آموزشی تطهیر با حضور دانشجویان دانشگاه شاهد در مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا برگزار شد.

در خبرها آمده است؛ در این دوره دانشجویان با احکام، مسائل شرعی، و تطیهر متوفی آشنا شدند.