دست و پای صادر کنندگان نفت ایران، در غل و زنجیر تحریم ها! نوشتاری از بانو محترم مومنی روحی
سران دروغپرداز و خودمحور جمهوری پلید آخوندی در ایران، جهت فروختن نفت کشور، که برجسته ترین کالای صادراتی ایران می باشد. در اثر تحریم های اخیر ایالات متحده آمریکا، چنان دست و پای شان درون زنجیرهای آهنین بین المللی بسته شده اند؛ که نفس حکومتی ها را به شماره... بیشتر بخوانید