– ایجاد گشت های اسلامی در اروپا: به گزارش سی ان ان، دَسته هایی که خود را به نام “Muslim Patrol” یا “گشت اسلامی” معرفی میکنند در شَهرهای مختلف کشورهای اروپایی از جمله انگلستان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا و نروژ به آزار و اذیت غیر مسلمانان میپردازند. این گروه ها... بیشتر بخوانید
کَنکاشی بَر مَسیحیت؛ بَخش نُخست: مَغلطه “مَسیحیت، دین نیست”!
– پیشگفتار: بَنا بَر شواهد مختلفی می توان ادعا کرد که امروز، جامعه ایرانی در شرایطی به مانندِ “رُنسانس” به سَر می برد و در چنین بُرهه مُهم و حیاتی از تاریخ ایران مان، از هر زمانِ دیگری بیشتر به حضور و وجود روشنفکران و خردگرایان نیاز است؛ روشنفکران بارِ سنگینِ... بیشتر بخوانید
آیا خُدایی که در برابر بی عدالتی سکوت می کند، شایسته ستایش است؟
– آشفته بازاری به نام کره زمین: چون نیک بنگریم در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، عدالت به مَتاعِ کمیابی تبدیل شده و به هر طرف نگاه می کنیم خشم، فقر، بی عدالتی، درماندگی و نا رضایتی مردمانی را می بینیم که بیشترشان مذهبی اند و... بیشتر بخوانید